A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Latin family name Latin name of subordinates
Nartheciaceae Aletris;
Neckeraceae Homalia; Homaliodendron; Neckera; Neckeropsis; Pinnatella;
Nelumbonaceae Nelumbo;
Nepenthaceae Nepenthes;
Nyctaginaceae Boerhavia; Bougainvillea; Commicarpus; Mirabilis; Pisonia;
Nymphaeaceae Barclaya; Euryale; Nymphaea;