FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Actinidiaceae Actinidia Actinidia callosa GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Actinidia Actinidia forrestii ;;botany.si.edu 缅甸