FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Apocynaceae Alyxia Alyxia reinwardtii GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Apocynaceae Alyxia Alyxia odorata GBIF;; 缅甸