FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Annonaceae Anaxagorea Anaxagorea luzonensis GBIF;;botany.si.edu 缅甸