FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Orchidaceae Apostasia Apostasia nuda GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Orchidaceae Apostasia Apostasia wallichii GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸