FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Apocynaceae Bousigonia Bousigonia angustifolia ;;botany.si.edu 缅甸