FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Pontederiaceae Eichhornia Eichhornia azurea ;;botany.si.edu 缅甸
Pontederiaceae Eichhornia Eichhornia crassipes GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸