FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Poaceae Garnotia Garnotia normanii ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Garnotia Garnotia patula GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Garnotia Garnotia acutigluma ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Garnotia Garnotia stricta GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Garnotia Garnotia tenella GBIF;;botany.si.edu 缅甸