FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Plantaginaceae Kickxia Kickxia ramosissima ;;botany.si.edu 缅甸