FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Asteraceae Leibnitzia Leibnitzia anandria GBIF;; 缅甸