FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Poaceae Mnesithea Mnesithea striata GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea granularis ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea clarkei ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea pulcherrima ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea glandulosa ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea helferi ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea mergensis ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea rupincola ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea khasiana ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Mnesithea Mnesithea laevis GBIF;;botany.si.edu 缅甸