FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Poaceae Neohusnotia Neohusnotia tonkinensis ;中国植物志; 缅甸