FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Polyalthia Polyalthia bifaria GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia macrophylla ;;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia crassa ;;botany.si.edu 缅甸
Annonaceae Polyalthia Polyalthia hookeriana ;;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia laterifolia ;;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia rufescens GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Annonaceae Polyalthia Polyalthia sumatrana ;;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia costata ;;botany.si.edu 缅甸
Annonaceae Polyalthia Polyalthia cerasoides ;中国植物志; 缅甸
Polyalthia Polyalthia wrayi ;;botany.si.edu 缅甸
Annonaceae Polyalthia Polyalthia longifolia GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia nitida ;;botany.si.edu 缅甸
Annonaceae Polyalthia Polyalthia simiarum GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Annonaceae Polyalthia Polyalthia suberosa GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia membranacea ;;botany.si.edu 缅甸
Polyalthia Polyalthia jenkinsii ;;botany.si.edu 缅甸