FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Poaceae Polytoca Polytoca wallichiana GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Polytoca Polytoca digitata ;;botany.si.edu 缅甸