FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Amaranthaceae Salicornia Salicornia brachiata ;;botany.si.edu 缅甸