FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Smilax Smilax kingdon-wardii GBIF;; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax roxburghiana ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax bockii ;中国植物志; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax griffithii GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax multiflora ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax munita ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax minutiflora GBIF;; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax verticalis GBIF;; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax wightii GBIF;; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax aspericaulis GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax china GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax davidiana GBIF;; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax elegans GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax ferox GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax lebrunii GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax myosotiflora GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax ocreata ;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax ovalifolia GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax pottingeri ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax glaucophylla ;中国植物志; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax luzonensis GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax corbularia GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax leucophylla ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax megacarpa ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax myrtillus GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax chapaensis GBIF;; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax prolifera GBIF;; 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax hemsleyana ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax macrophylla GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax biumbellata GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax longebracteolata ;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax megalantha GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax lanceifolia GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax quadrata ;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax glabra GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax aspera GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax zeylanica GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax perfoliata GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Smilacaceae Smilax Smilax menispermoidea GBIF;;botany.si.edu 缅甸