FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Poaceae Teinostachyum Teinostachyum griffithii ;;botany.si.edu 缅甸