FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Apocynaceae Telosma Telosma cordata GBIF;中国植物志; 缅甸
Apocynaceae Telosma Telosma pallida GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Apocynaceae Telosma Telosma minor ;;botany.si.edu 缅甸