FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Apocynaceae Thevetia Thevetia peruviana ;;botany.si.edu 缅甸