FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Arecaceae Wallichia Wallichia densiflora ;中国植物志; 缅甸
Arecaceae Wallichia Wallichia disticha ;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Arecaceae Wallichia Wallichia caryotoides GBIF;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Arecaceae Wallichia Wallichia oblongifolia GBIF;; 缅甸
Arecaceae Wallichia Wallichia yomae ;;botany.si.edu 缅甸