FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Wormia Wormia mansoni ;;botany.si.edu 缅甸
Dilleniaceae Wormia Wormia suffruticosa ;;botany.si.edu 缅甸