FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Wrightia Wrightia coccina ;中国植物志; 缅甸
Apocynaceae Wrightia Wrightia religiosa ;;botany.si.edu 缅甸
Apocynaceae Wrightia Wrightia dubia ;;botany.si.edu 缅甸
Apocynaceae Wrightia Wrightia collettii GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Apocynaceae Wrightia Wrightia laevis ;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Apocynaceae Wrightia Wrightia tomentosa ;中国植物志; 缅甸
Apocynaceae Wrightia Wrightia pubescens GBIF;; 缅甸
Apocynaceae Wrightia Wrightia arborea GBIF;;botany.si.edu 缅甸