FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Poaceae Zoysia Zoysia matrella ;中国植物志;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Zoysia Zoysia japonica ;;botany.si.edu 缅甸
Poaceae Zoysia Zoysia tenuifolia ;中国植物志;botany.si.edu 缅甸