Biodiversity Heritage Library
详细信息:

30709508

种拉丁名:Allium cepa
文献标题:qing hai jing ji zhi wu zhi 青海经济植物志
出版地:
出版社:qing hai ren min chu ban she青海人民出版社
日期:1987
作者:Guo, Benzhao (郭本兆)
卷:
语言:Chinese
PAGE :Page 767
1283631283
图片URL:http://www.biodiversitylibrary.org/pagethumb/36800855,768,1024
Page地址:http://www.biodiversitylibrary.org/page/36800855