Biodiversity Heritage Library
详细信息:

43299385

种拉丁名:Saurauia
文献标题:yao yong zhi wu xue 药用植物学
出版地:
出版社:si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社
日期:1979
作者:quan guo zhong deng wei sheng xue xiao shi yong jiao cai yao yong zhi wu xue bian xie zu 全国中等卫生学校 试用教材药用植物学 编写组
卷:
语言:Chinese
PAGE :Page 165
1283289898
图片URL:http://www.biodiversitylibrary.org/pagethumb/36468155,768,1024
Page地址:http://www.biodiversitylibrary.org/page/36468155